Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN: Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, leveringen en overeenkomsten met MySueño met maatschappelijke zetel te BE-9270 Gent, Haeghensgoed 41 (BTW-BE-0699.822.633 ) (hierna ‘MySueño’), ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de Klant.

 
2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES: Alle aanbiedingen en offertes van MySueño zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw (tenzij anders vermeld). De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt naar MySueño voor de vervaldatum. Elke bestelling of orderbevestiging door de Klant, verbindt de Klant. De annulatie van een bestelling door de Klant is mogelijk zolang MySueño haar werkzaamheden en/of diensten nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.
 
 
3. UITVOERINGSPERIODE: De uitvoeringsperiode en/of datum van levering is steeds indicatief, en nooit bindend voor MySueño. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
Indien MySueño en de Klant uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de Klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken, indien de Klant bijkomende bestellingen plaatst, of in geval van overmacht.
 
 
4. RISICO: Alle goederen die toebehoren aan de Klant en zich bij MySueño bevinden, worden er bewaard op risico van de Klant. 
 
 
5. BETALINGSMODALITEITEN: Bij de bestelling van een “fixed fee” project wordt er bij goedkeuring van de offerte door de Klant een voorschotfactuur opgemaakt van 50% van het totaalbedrag. Tijdens de looptijd van het project wordt de volgende 25% gefactureerd en naar aanloop van het einde van het project, de laatste 25%. Bij de bestelling van “credits” wordt het volledige bedrag bij opstart van de credits gefactureerd en houdt MySueno de Klant periodiek op de hoogte van het resterende budget van deze credits. Bij de bestelling van een “project met timetracking” worden de uren van MySueno maandelijks gefactureerd volgens het aantal gepresteerde uren. 
Het verschuldigde bedrag wordt steeds betaald binnen 15 dagen na versturen van de factuur. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van MySueño betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van MySueño. Indien de Klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door MySueño, is de Klant aan MySueño een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt MySueño zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De Klant mag in dat geval de door MySueño gemaakte creaties niet gebruiken.
 
 
6. KLACHTEN: Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per gemotiveerd aangetekend schrijven aan MySueño te worden bezorgd. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
 
 
7. AANSPRAKELIJKHEID: MySueño verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van MySueño zijn middelenverbintenissen. MySueño is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde informatie en/of onvoldoende medewerking door de Klant. MySueño kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. MySueño zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van MySueño of een aangestelde. De aansprakelijkheid van MySueño met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van MySueño. De totale aansprakelijkheid van MySueño, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan MySueño werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt MySueño geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
 
 
8. VRIJWARING: De Klant vrijwaart MySueño voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MySueño toerekenbaar is. Indien MySueño uit dien hoofde door derden mocht aangesproken worden, dan is de Klant gehouden MySueño zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MySueño, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MySueño en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 
 
9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: Intellectuele Eigendomsrechten worden begrepen als alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet).
MySueño is en blijft de enige en exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot al haar concepten, producten, diensten, methodologieën, rapporteringen, adviezen edm. De Klant erkent en aanvaard dat, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, MySueño op geen enkele wijze enig recht of licentie op de Intellectuele Eigendomsrechten toekent aan de Klant, noch enig overdracht of toewijzing van Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant. Ook indien MySueño op aanwijzen van of op instructie van de Klant wijzigingen zou aanbrengen aan haar modules –ten kosteloze titel of tegen betaling– kunnen dergelijke wijzigingen er niet toe leiden dat de Klant enig Intellectueel Eigendomsrecht of ander recht op de modules zou verkrijgen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 
 
10. AFWERVING PERSONEEL, ONDERAANNEMERS OF FREELANCERS: De klant verbindt zich er toe geen lid van het personeel van MySueno, haar onderaannemers of haar freelancers rechtstreeks in dienst te nemen of rechtstreekse samenwerking aan te bieden, zowel tijdens de duur van het contract, als tijdens een periode van 6 maanden na afloop van het huidige contract. Elke inbreuk op deze overeengekomen verplichting vormt een oneerlijke aanwerving, die onherroepelijk aanleiding geeft tot betaling van een som van € 15.000 per persoon, ten titel van schadevergoeding.
 
 
11. BEËINDIGING: Indien de Klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de Klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft MySueño het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de Klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Klant alle door MySueño verleende diensten betalen, alsook de kosten die MySueño moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat MySueño nog had kunnen factureren aan de Klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor MySueño. Bovendien behoudt MySueño het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
 
 
12. ONVERMOGEN: In geval staking van betaling van de Klant, alsook in geval van faillissement, insolventie, WCO, of kennelijk onvermogen van de Klant, heeft MySueño het recht alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang te verbreken, zonder dat de Klant daarbij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 
 
13. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS:
In het kader van de diensten voor de Klant, verwerkt MySueño persoonsgegevens van de door de Klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘Klantenbeheer’, i.e. om met de Klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens. Indien MySueño persoonsgegevens van werknemers, zoals bepaald in Artikel 2 van de Privacyrichtlijn 95/46/EG (hierna “Persoonsgegevens” genoemd), verwerkt, dan zal MySueño (i) alle wetten en reglementen met betrekking tot de bescherming van het privéleven eerbiedigen, (ii) de Persoonsgegevens van werknemers uitsluitend namens de Klant en in overeenstemming met diens instructies verwerken; (iii) MySueño zal de Persoonsgegevens van werknemers niet gebruiken voor enig ander doel dan in het kader van haar diensten; en (iv) MySueño zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen.
 
 
14. REFERENTIE: De Klant gaat ermee akkoord dat het door MySueño voor de Klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van MySueño.
 
 
15. OVERMACHT: Overmacht zoals onder meer stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover MySueño geen controle heeft, bevrijden MySueño, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.
 
 
16. NIETIGHEID: Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen MySueño en de Klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
 
 
17. GESCHILLEN: De bevoegde rechtbanken te Gent zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen in verband met iedere overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De relatie tussen MySueño en de Klant wordt beheerst door het Belgisch recht.
 
 
Vragen? Contacteer admin@mysueno.co

Wist je dat?

We graag mensen begeleiden om hun droom te bereiken? We houden ook van sport, gezondheid, én koffie.
Dus als u een idee of doel hebt dat u wilt bereiken, laat het ons weten. U maakt ons gelukkig door ons u te laten helpen terwijl we samen een (virtuele) koffie drinken! Geen verplichtingen!
Selecteer het tijdslot dat u best uit komt of neem contact met ons op.